سم قارچکش کابریودو

سم قارچکش کابریودو

قارچکش کابریودو با فرمولاسیون EC11.2% تولید شرکت BASF کشور آلمان کابریودو قارچکشی متشکل از دو ماده موثره«پیراکلواستروبین» و«دیمتومورف» است با خاصیت حفاظتی درمانی و تحرک در گیاه به صورت سیستمیک موضعی که جهت کنترل بیماری آلترتاریای گوجه فرنگی به ثبت رسیده است

پیراکواستروبین بازدارنده تولید انرژی در غشای داخلی میتوکندری از طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس) III است که سبب توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژی می‌شود.

دیمتومورف بازدارنده فعالیت اسید سینامیک است که در نتیجه منجر به زوال دیواره سلول قارچ می‌شود. دیتومورف در تمام مراحل سیکل زندگی قارچ فعال می‌باشد(به جز تشکل زئوسپور).قارچها درمرحله تشکیل اووسپور و اسپورانژیوسپور نسبت به دیمتومورف حساس هستند و اگر قبل از مرحله هاگ زایی استفاده شود بازدارندگی کامل حاصل خواهد شد.کابریو دو دارای اثر اگ سلنس می‌باشد. اگ سلنس به معنای داشتن آثار مثبت روی گیاه فراتر از فواید ناشی از کنترل صرف بیماری می‌باشد. در گوجه فرنگی این ویژگی بدین صورت قابل مشاهده است:

افزایش سرسبزی و شادابی گیاه گوجه فرنگی در اثر افزایش فرایند فتوسنتز

افزایش عملکرد و کیفیت محصول (رنگ گیری بهتر گوجه فرنگی)

افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی (سرما، گرما و خشکی).جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات