سم علفکش پاراکوات مشکفام

سم علفکش پاراکوات مشکفام

علف کش غیر انتخابی، تماسی با اثر جابه جایی، به غشاء سلولی و سیتوپلاسم آسیب وارد می‌کند. از طریق برگ جذب می‌شود.

برای کنترل و مبارزه با علف‌های هرز یک ساله و دائمی درختان میوه، نیشکر، یونجه، شبدر، اسپرس، سیب زمینی

درختان میوه، مرکبات، پسته، درختان خرما: 3 تا 5 لیتر در هکتار. برای کنترل علف‌های هرز یک ساله، وقتی ارتفاع علف‌ها 10 تا 15 سانتی متر باشد.

تاکستان ها: 3 تا 5 لیتر در هکتار. برای کنترل علف‌های هرز یک ساله وقتی ارتفاع علف‌ها 10 تا 15 سانتی متر باشد.

نیشکر: 2 تا3 لیتر در هکتار یا محلول یک درصد برای کنترل علف‌های هرز یک ساله به ویژه علف‌های هرز حاشیه مزارع.

یونجه، شبدر، اسپرس: 3 تا 5 لیتر در هکتار. یا محلول یک درصد برای کنترل سس پس از رویش، به صورت لکه ای و در هسته‌های اولیه تشکیل سس.

سیب زمینی: 3 لیتر در هکتار. برای کنترل علف‌های هرز یک ساله پس از سبز شدن علف‌ها و تا زمانی که 20% غده‌ها سبز شده باشند.پاراکوات دیکلراید(گراماکسون)20% SL شرکت مشکفام فارس است. جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات