سم قارچکش پریویکور انرژی

سم قارچکش پریویکور انرژی

قارچ کش پریویکور انرژی بایرالمان تنها قارچ کش اختصاصی برای کنترل بیماری‌های خاکزی می‌باشد. قارچ کش پریویکور انرژی بهترین محافظ گیاه بوده است که دارای دو ماده موثر فوستیل

آلومینیوم وپروپاموکارب است این قارچ کش قابل حل در آب می‌باشد. بهترین محافظ گیاه دارای دو ماده موثر و طرز تاثیر متفاوت می‌باشد 

 تنها قارچکش اختصاصی برای کنترل بیماری خاکزی و  بهترین خصوصیت قارچکش  پریویکور تحریک کننده رشد و ریشه زایی در گیاه میباشد

 افزایش تعداد نشاء‌های سالم در گیاه می‌شود. بهترین زمان بعد از کاشت بذر یعنی مراحل 2 برگی یا انتقال نشاء در اولین آب می‌باشد. 

بعد از کاشت بذر (2برگی حقیقی) یا انتقال نشاء در اولین آب آبیاری و تکرار آن یکماه بعد در صورت نیاز

جهت سفارش محصول تماس حاصل فرمایید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات